KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM : 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆPTRƯỜNG THTT TÂN HIỆP 2      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /KH- CM                         Tân Hiệp, ngày 18  tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông;

Căn cứ công văn số 3869 /BGDĐT-GDTH ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Căn cứ hướng dẫn số 1583 ngày 29/08/2019 của Sở Giáo Dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2019 – 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 như sau:

Căn cứ kế hoạch số 01/KH, ngày 3/8/2019 của Hiệu trưởng, kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020 của nhà trường;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường; Căn cứ  tình hình thực tế của đơn vị. Bộ phận chuyên môn Trường Tiểu học TT Tân Hiệp 2 xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

 1. Nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm trong năm học 2019 – 2020

– Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 16/5/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nâng cao thiết thực cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Thực hiện công văn số: 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT và các nội dung Đề án: “Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên giang giai đoạn 2016-2020”.

– Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, tổ khối trưởng tích cực học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện, tiêu cực, vi phạm pháp luật và đạo đức, tác phong của nhà giáo.

–  Trên cơ sở chương trình giáo dục của cấp học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chủ động giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt.

– Tăng cường chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với tâm sinh lí học sinh. Tiếp tục triển khai việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư số 22/ 2019/TTBGDĐT, ngày 22/9/2019; sửa đổi một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TTBGDĐT.

– Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lí, phát triển đội ngũ giáo viên đảm bảo có đầy đủ phẩm chất và năng lực sư phạm đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo mô hình trường học mới. Tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và quản lí của nhà trường. Thực hiện có hiệu quả việc Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực cấp tiểu học.

 1. Nội dung hoạt động
 2. Thực hiện chương trình

                 Căn cứ Kế hoạch số 270/ KH-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Quyết định số 1575/QĐ–UBND ngày 13/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của Giáo dục phổ thông, Giáo dục mầm non và Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Công văn số 1538/KH- SGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc: Chuẩn bị cho hoạt động giáo dục tiểu học năm học 2019- 2020;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH, ngày 3/8/2019 của Hiệu trưởng, kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020 của nhà trường;

Thực hiện khung thời gian dạy học của nhà trường trong năm học 2019-2020. Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, thời gian dạy học buổi sáng từ 7 giờ 20 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều dạy học từ 14 giờ đến 16 giờ 20 phút.

 1. Tổ chức các hoạt động dạy học

2.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 2222/ QĐ- BGD ĐT ngày 01/7/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch dạy học Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục;

Thực hiện công văn số 1229/ SGDĐT-GDTH, ngày 14/8/20017 về việc triển khai dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục.

          Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổng hợp danh sách học sinh 6 tuổi trong địa bàn và lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1, hiện đã tiến hành tuyển sinh được 102 em, mở được 2 lớp, nhà trường đã thực hiện theo Văn bản chỉ đạo số 161/ PGDĐT ngày 9/8/2017 của Phòng giáo dục về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới cấp tiểu học, tiến hành dạy 2 tuần 0 cho học sinh từ ngày 5/8 đến ngày 17/8/ 2019, tập huấn giảng dạy theo Phương pháp dạy học tích cực do trường tổ chức đầu năm cho giáo viên từ khối 2 đến khối 5 tham dự đầy đủ.

2.2. Thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo Mô hình trường học mới theo hướng dẫn tại công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 8/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện Mô hình trường học mới.

Thực hiện công văn số 1317/ SGDĐT-GDTH ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực năm học 2017-2019 và những năm tiếp theo.

Hiện trường có 20 lớp học theo mô hình trường học mới với tổng số 500 học sinh tham gia. Nhà trường thường xuyên quản lý có hiệu quả về chất lượng dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, phân công giáo viên đã được tham gia tập huấn và có đầy đủ năng lực, kỹ năng sư phạm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn chuyên môn, lập kế hoạch giảng dạy của các khối lớp, tổ chức cho giáo viên và học sinh thực hiện công việc trang trí lớp học theo Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực , giáo viên chủ nhiệm theo dõi chọn cử, bầu Hội đồng tự quản, các ban học tập…

2.3. Tiếp tục vận động mọi nguồn lực cùng hỗ trợ cho nhà trường thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cha mẹ học sinh hiểu biết về tác dụng, vai trò quan trọng của việc học theo mô hình trường học mới đối với học sinh để tất cả phụ huynh học sinh đồng thuận, ủng hộ cho các em theo học tập theo mô hình trường học mới. Tham mưu với chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy , đảm bảo có đầy đủ bàn ghế cho học sinh ngồi đúng quy cách phù hợp với việc chia theo nhóm học tập của lớp học  theo Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực .

Tham mưu cho Hiệu trưởng tiến hành mua sắm, trang bị thêm đồ dùng dạy học,  sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn dạy học để đáp ứng yêu cầu thực hiện phương thức dạy học mới được Bộ giáo dục thẩm định cho phép lưu hành.

2.4. Tiếp tục thực hiện dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp mới theo công văn số 2070/ CV BGDĐT – GDTH ngày 12/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiệm nghiêm công văn số 1001/SGDĐT ngày 16/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “ Dạy học Mỹ thuật cấp tiểu học” chỉ đạo giáo viên giảng dạy được chủ động sắp xếp bài dạy theo nhóm, bài thực hành theo các chủ đề, giáo viên tiến hành lập kế hoạch cho từng hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng lớp dạy.

2.5. Tiếp tục việc dạy học tích hợp một cách linh hoạt, sáng tạo Tiếng Việt và các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, em yêu biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới, an toàn giao thông; phòng chống tai nạn đối nước, thương tích… vào tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục khác.

 1. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học

Triển khai đến giáo viên quán triệt theo tinh thần Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 22/3/2019 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phấn đấu đơn vụ đạt mức độ 3 về phổ cập và xóa mù chữ.

Phấn đấu học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, huy động trẻ 6-14 tuổi đi học tiểu học đạt 98% trở lên.

Ngay từ đầu năm học nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt danh sách trẻ 6 tuổi trong địa bàn, gửi thư mời đến từng hộ gia đình để đưa con em đến trường theo đúng đối tượng, thời gian quy định. Phấn đấu đạt 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn trường quản lý vào học lớp 1. Phối kết hợp với cán bộ làm công tác phổ cập phân công giáo viên tham gia phúc tra, cập nhật số liệu phổ cập để phục vụ cho công tác công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học của địa bàn Thị Trấn.

 1. Tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư 17/TT- BGDĐT ngày 16/5/2012  ban hành quy định về tình trạng dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Trường thực hiện tốt công tác bàn giao học sinh đầu năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Sau học kỳ I chỉ đạo giáo viên nắm bắt tình hình học tập của từng học sinh, lập danh sách học sinh chưa hoàn thành để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo cho các em. Tiến hành khảo sát đọc, viết ở đầu học kỳ I và giữa học kỳ II để có cơ sở tổ chức, phân công giáo viên phụ trách công tác bồi dưỡng và phụ đạo cho các em học sinh đọc và viết chưa đạt yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Phấn đấu duy trì chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi nhầm lớp, không để học sinh bỏ học gữa chừng với  bất cứ điểu kiện khó khăn nào.

 1. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.

Tổ chức thường xuyên công tác dự giờ thăm lớp giữa các giáo viên với giáo viên, giữa tổ chuyên môn với các khối lớp, tổ chức thao giảng, hội giảng cấp trường, vận động giáo viên tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn theo hình thức liên cụm theo cụm trường, đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn trong các tổ chuyên môn theo công văn số 1682/ SGD-TH ngày 04/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Hướng dẫn triển khai và áp dụng đổi mới sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học.

Tham mưu với Hiệu trưởng phân công các tổ trưởng chuyên môn, chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch thao giảng, hội giảng trong năm học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới trong các tổ, khối chuyên môn, tập trung vào các chuyên đề mang tính cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình giảng dạy của nhà trường, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn thông qua việc dự giờ, thăm lớp, nghiên cứu bài học. Khuyến khích giáo viên tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến.

 1. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Tiếp tục triển khai và thực hiên thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thực hiện nghiêm túc thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Thông tư số 26/2015/TT- BGDĐT ngày 30/10/2015 ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.

Triển khai đến giáo viên thực hiện tốt công văn số 797/SGDĐT-GDCN&ĐTBD ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ giáo viên trường phổ thông. Thực hiện tốt công văn số 116/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2017 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017- 2019.

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của chuyên môn và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các tổ khối yêu cầu tất cả giáo viên đều có bảng đăng ký nội dung bồi dưỡng thường xuyên ngay đầu năm để nhà trường xét duyệt. Phấn đấu đến cuối năm 100% giáo viên đạt yêu cầu trong công tác bồi dưỡng thường xuyên, tất cả giáo viên phải có sổ sách ghi chép đầy đủ những nội dung học tập vào sổ và tham gia tự bồi dưỡng theo nội dung đăng ký và số tiết quy định đạt chất lượng hiệu quả, nhà trường tổ chức cho giáo viên làm bài thu hoạch theo chuyên đề tiến hành chấm và tổng hợp kết quả nộp về trên công nhận.

Tiếp tục thục hiện việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Công văn số 10358/BGDĐT ngày 28/9/2007 về việc Hướng dẫn việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá xếp loại.

Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ Công nhân Viên chức, tiến hành thống nhất biểu bảng thi đua của toàn trường, trong hội nghị tiến hành thống nhất những nội dung trong việc chấm điểm thi đua cuối năm. Cuối học kỳ và cuối năm học tổ chức bình xét thi đua ở tổ khối tiến tới bình xét thi đua cấp trường. Tổ chức triển khai những tiêu chí thi đua đến toàn thể giáo viên thực hiện có hiệu quả những nội dung thi đua mà Ban thi đua đã thống nhất triển khai. Tiến hành tham mưu cho Hiệu trường trong việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong cả năm học, quá trình công tác và giảng dạy thực tế của mỗi giáo viên.

 1. Tổ chức Hội thi

Căn cứ kế hoạch số 1364/KH- SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017  của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tổ chức Hội thi giáo việc dạy giỏi cấp tiểu học, năm học 2017-2019.

Tiếp tục triển khai đến toàn bộ giáo viên Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 21/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Nhà trường tiếp tục vận động, tạo mọi điều kiện cho tất cả giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành tổ chức, phát động. Tổ chức các Hội thi cấp trường trong giáo viên và học sinh để giúp giáo viên có điều kiện tham gia, cọ sát thực tế chuyên môn nghiệp vụ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Tiến hành tổ chức triển khai cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia thi giáo viên dạy giỏi từ cấp trường và các cấp cao hơn. Phấn đấu có 20% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

 1. Công tác khác

– Phối kết hợp với chính quyền địa phương, tham mưu kịp thời cho các cấp, các ngành cũng như lãnh đạo các cấp tiến hành tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp”; an toàn, trường học thân thiện; học sinh tích cực.

– Tăng cường công tác tham mưu với cấp có thẩm quyền trang bị thêm đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục cho cấp học để phục vụ tốt công tác giảng dạy theo mô hình trường học mới. Tham mưu thay bàn ghế ngồi học của học sinh tại điểm lẻ 1 (Hiện còn 2 phòng học chưa có bàn học đúng quy cách).

– Phối hợp với các bộ phận của nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thực hiện các hoạt động giáo dục khác đạt hiệu quả trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chú ý phát hiện những học sinh năng khiếu có kế hoạch bồi dưỡng để các em phát huy tài năng. Triển khai công tác  giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong quá trình giảng dạy cho học sinh.

Vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia đóng bảo hiểm Y tế cho con em mình đạt chỉ tiêu, thực hiện việc tham gia bảo hiểm Y tế đúng theo chủ trương, chính sách của Nhà nước theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Tiếp tục vận động giáo viên tích cực tham gia công tác tự làm và sử dụng đồ dung dạy học, tránh tình trạng dạy chay, tiến hành trang bị đồ dùng đúng theo yêu cầu giảng dạy của mô hình trường học mới.

 1. Một số chỉ tiêu phấn đấu khác.

- Xếp loại về Kiến thức và kĩ năng:

– Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 97%.

– Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%

– Hiệu quả sau 5 năm từ năm học 2013- 2014 đến năm học 2017-2018 đạt 96,5%.

- Xếp loại năng lực:

– Hoàn thành tốt : Đạt 90%

– Hoàn thành : Đạt 10%

– Chưa hoàn thành: 0 %

- Xếp loại phẩm chất:

– Tốt: 97 %

– Đạt: 3%

– Chưa đạt: 0%.

III. Giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ

– Đề ra quy chế chuyên môn, yêu cầu giáo viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Dạy đúng chương trình, thời gian biểu, thời khoá biểu.

– Quy định các loại hồ sơ của Giáo viên ngay từ đầu năm học. Thường xuyên kiểm tra hồ sơ của tất cả giáo viên, đặc biệt là kế hoạch giảng dạy tuần, tháng các tổ kiểm tra hồ sơ và xếp phân loại giáo viên (Kết quả xếp loại đưa vào chỉ tiêu thi đua).

– Tổ chức triển khai việc học tập, tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục của các cấp lãnh đạo.

– Chỉ đạo giáo viên soạn giảng đúng quy định, xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nội dung từng tiết dạy. Khuyến khích giáo viên tích cực nghiên cứu bài dạy trước khi lên lớp.

– Yêu cầu phải có 100%  giáo viên sử dụng triệt để bộ đồ dùng dạy học tối thiểu, phát động phong trào giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy (ít nhất một đồ dùng có chất lượng /học kỳ). Việc sử dụng thiết bị dạy học hàng ngày là tiêu chí đánh giá giờ dạy.

– Tổ chức cho giáo viên học tập và thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, nghiên cứu kỹ sách hướng dẫn và các tài liệu tham khảo, căn cứ vào phương pháp, hình thức dạy học phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất đối với từng đối tượng học sinh. Tránh việc soạn bài rập khuôn máy móc hình thức, chống việc giáo viên đưa ra yêu cầu quá cao đối với học sinh dẫn đến tình trạng quá tải.

– Giáo viên phải quan tâm đến các đối tượng học sinh yếu, học sinh khuyết tật, đảm bảo cho tất cả các em đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng không để tình trạng một số học sinh ngồi thụ động trong  giờ học. Giáo viên phải giúp học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tâp của các em ở trên lớp, tuyệt đối không được giao bài về nhà cho học sinh ở những tiết học buổi chiều.

– Duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng (2 tuần/1lần) vào chiều thứ sáu trong tuần (do tổ Chuyên môn tự sắp xếp, báo cáo Ban giám hiệu ). Nội dung sinh hoạt tập chung chủ yếu vào việc soạn bài tập thể, xây dựng tiết dạy mẫu, dự giờ, thao giảng, trao đổi rút kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh… Tham khảo các tiết dạy đã ghi hình, rèn chữ viết trên bảng lớp theo mẫu chữ hiện hành.

– Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng, Sở Giáo dục tổ chức.Tạo mọi điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường mở các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

– Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi trong năm học. Thực hiện việc coi thi nghiêm túc, đúng quy chế thi. Tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

– Đôn đốc giáo viên tiếp tục  nghiên cứu kỹ Thông tư 22/ 2019 ngày 22 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, thực hiện việc đánh giá và xếp loại học sinh theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan.

– Đổi mới công tác kiểm tra thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra đột xuất đối với giáo viên, kiểm tra kết quả học tập của học sinh để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Nghiêm túc sử lý những vi phạm về quy chế chuyên môn, sai phạm về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học học Tân Hiệp, các tổ chuyên môn và giáo viên căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho cá nhân và tổ khối mình nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chung của nhà trường đã đề ra trong năm học 2019 – 2019.

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tháng 8/2019 -Tập huấn Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực-Huy động HS ra lớp.-Giảng dạy đúng chương trình, ôn tập đầu năm.-PCCM đầu năm học.-Họp PHHS các lớp.-Lập Kế hoạch BDTX. -BGH+GV-Toàn trường-GV+HS-BGH+PCGD-Toàn trường- BGH+KT+GV
Tháng 9/2019 -Lao động vệ sinh toàn trường.-Phối hợp cùng BĐD CMHS và chính quyền địa phương huy động 100% trẻ trong địa bàn ra lớp.-Tham gia tổ chức tích cực ngày lễ khai giảng-Triển khai Hướng dẫn học theo phương pháp dạy học tích cực  1 buổi.-Khảo sát Tiếng Việt. -Toàn trường-Toàn trường-Toàn trường- BGH+GV-GVCN+HS
Tháng 10/2019 -Kiểm tra giữa kỳ I, làm các chuyên đề, thao giảng giữa kỳ, bồi dưỡng chuyên môn cho GV.-Tổ chức tốt ngày tết trung thu cho HS.-Tham gia tổ chức tốt ngày Phụ nữ VN 20/10.- Dự giờ, thao giảng tất cả GV nhà trường. -Toàn trường-Toàn trường-Toàn trường-TTGV- PHT, GV
Tháng 11/2019 -Thi GVDG cấp trường phần lý thuyết.-Thi “Viết chữ đẹp vòng trường” cho HS.-Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11-Bồi dưỡng “Toán tuổi thơ” - BGH, GV- GV và HS-Toàn trường-GV
Tháng 12/2019 -Dự giờ GV các khối lớp .-Thanh tra toàn diện 02 GV-Lao động vệ sinh toàn trường.-Kiểm tra cuối kỳ I.-Hoàn thành hồ sơ sổ sách, học bạ.- Hoàn thành các loại báo cáo. -PHT+GV-BTTvà 2 GV-Toàn trường-Toàn trường-PHT, KT+GV-HT,KT+GV,VP
Tháng1/2020 -Lao động vệ sinh toàn trường.-Làm Kiểm định chất lượng.- Rèn chữ viết cho HS-Thi GVCN giỏi vòng trường.-Thi toán tuổi thơ cấp trường. -Toàn trường-PHT-GVBGH,GVCN-GV,HS
Tháng2/2020 -Vui Tết lành mạnh và tiết kiệm.-Lao động vệ sinh toàn trường.-Rèn chữ viết cho HS thi tuyến trên.-Làm Kiểm định chất lượng. -Toàn trường-Toàn trường-GVCN các lớp-PHT
Tháng3/2020 -Dự giờ GV các khối lớp.-Sinh hoạt chuyên môn giữa kỳ II.-Lao động vệ sinh toàn trường.-Tổ chức ngày 8/3 và ngày 26/3. -PHT+GV-BGH+GV-Toàn trường- Toàn trường
Tháng4/2020 - Dự giờ GV các khối lớp.-Lao động vệ sinh toàn trường.-Lập KH ôn tập -PHT+GV-Toàn trường-PHT+KT
Tháng5/2020 -Ôn tập kiểm tra cuối năm.-Xét HTCTTH cho HS khối 5.-Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách.-Lao động vệ sinh toàn trường.-Tổng kết năm học -Toàn trường-BGH,KT,VP-Toàn trường-Toàn trường-Toàn trường
Tháng 6+7/2020 + Tuyển sinh lớp 1, năm học : 2019 – 2020.+ Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. -BGH+VP-Toàn trường
 1. Điều chỉnh bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là kế hoạch năm học 2019-2020

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                                                                             

 1. Hiệu Trưởng

                                                                                           

 

                                                                              

                                                                             Lê Thị Trúc Giang